Morse

Morse lever videre

Selv om det i dag stort sett er slutt med morse i de fleste profesjonelle sammenhenger, så brukes morse blant radioamatører. Det gir meg et lite 'kick' hver gang jeg får til å sende og motta en samtale med morse, og dette kan ingen digital 'svart boks' erstatte. At morse er erstattet med satellitter, internett og digital kommunikasjon, er like relevant som at bilen har erstattet hesten, at motorbåten har erstattet seilbåten eller at sykkelen er erstattet av motorsykkelen. Man rir, seiler, sykler ... og bruker morse likevel!

Ingen annen modulasjonstype gir så mye uansett hvordan man måler det: rekkevidde pr Watt eller rekkevidde pr antall komponenter i utstyret. Kanskje det er derfor US Navy fortsett har dette i pensum? Dette er noe alle radioamatører som driver med lav effekt (QRP) vet godt.

Morse har en lang historie i sjøfarten, helt tilbake til Titanics forlis. En av de siste stasjonene til å stenge sin telegrafitjeneste var Vardø radio, som holdt på til slutten av 2002. Dessuten er morse kommet til nytte ved noen typer av funksjonsshemming som lammelse. Tittelmelodien til TV-serien 'Inspector Morse' er også bygget på morse, der har komponisten klart å kombinere morse og musikk og virkelig fått fram hvor fin rytme det kan være i et morsesignal. Det finnes også andre melodier med morse.

Alle Nokia mobiltelefoner kan varsle tekstmeldinger med morse, i min telefon finnes et kort varsel ('SMS') og et langt ('Connecting People'). Sjekk også ut konkurransen mellom SMS og morse på Jay Leno show! Siden det er raskere å sende morse enn å taste inn tekstmeldinger, så får man selvsagt også et program som lar en skrive inn SMS-er med morse.

I 2003 ble morse tilpasset epost alderen ved at tegnet @ har fått sin egen morsekode gitt ut fra utseendet for en 'a' inni en 'C': .--.-. (= ac uten mellomrom), men utropstegn, !, har fortsatt ikke noen egen kode. Her er en liste over morsetegn for bokstaver i mange språk.

Gevinsten i forhold til tale (SSB) skyldes at signal-støy forholdet forbedres. For det første så faller støyen siden  båndbredden senkes fra ca 2500 til ca 250 Hz (konservativt regnet) så da vinnes 10log(2500/250) = 10 dB. For det andre så er CW er enten av eller på, men SSB har et spiss-middel forhold på 6 dB eller mer avhengig av kompresjon, så det blir et tilsvarende tap i signalnivå. Totalt sett vinner man minst 10 dB og kanskje nærmere 18 dB. Det blir 2-3 S-enheter eller mellom 16 og 40 i effekt.

Tilpassing av noen Morseprogrammer til norsk

Jeg tilpasset noen Morseprogrammer til norsk i 2001 da jeg trente morse. De er lagt ut her i tilfelle de kan være til hjelp for andre, men da jeg ikke bruker dem selv lenger vedlikeholder jeg dem ikke. Et godt alternativ nå er Just Learn Morse Code av LB3KB. Det støtter også norske bokstaver.

Morse lives on

Although morse has been more or less discontinued in a professional context, radio amateurs are active users of morse code. It gives me a kick every time I am able to receive and send morse code, something which a digital 'black box' never can give. The fact that morse has been replaced by satellites, internet and digital communications is as relevant as the replacement of horse transport by cars, sail boats by motor boats or bicycles by motor cycles. People still ride, sail and bike ... and use morse!

No other form of modulation achieves so much with so little: distance per Watts or coverage per number of components in the equipment. Perhaps this is why the US Navy still teaches morse code? This is well known to radio amateurs who are involved with low power communications (QRP). 

Morse has a long history in the merchant fleet, all the way back to the Titanic disaster. One of the last costal stations to close its service was Vardø radio in the North of Norway, which was active until the end of 2002. Besides morse may aid people with some forms of handicaps such as paralysis. The title melody of the TV series 'Inspector Morse' has also been built on morse, the composer has combined morse and music and one can hear the elegant rhytm of the morse signal. There are also other popular melodies containing morse.

All Nokia mobile phones can signal incoming text messages with morse, a short one ('SMS') and a long one ('Connecting People'). Check also the competition between SMS and morse on the Jay Leno show! Because morse is faster than texting, one can now get a program that lets you type text messages via morse code.

In 2003 morse was adapted to the email age when @ got its own morse code designed from the looks of an 'a' inside a 'C': .--.-. (= ac without a space), but the exclamation mark, !, still does not have a code of its own.  Here is a list of morse codes for letters in many languages.

The gain over speech (SSB) is due to an increased signal to noise ratio. First the noise falls since the bandwidth is reduced from about 2500 to about 250 Hz (conservative estimate) or 10log(2500/250) = 10 dB. Second, CW is either on or off, but SSB has a peak-average ratio of 6 dB or more depending on compression, so this gives a corresponding loss in signal level. Combined this may give a gain of at least 10 dB and probably closer to 18 dB which is 2-3 S-units or a factor of between 16 and 40 in power.

Adaptations of some Morse programs to Norwegian

I adapted some Morse programs to Norwegian in 2001 when I learned Morse myself. They are found below, but they will no longer be maintained. A good alternative now is Just Learn Morse Code by LB3KB. It also supports international (non-English) letters. 

Å lære Morse

Det viktigste når en skal lære morse er å følge det som kalles Koch metoden, etter en tysk psykolog som publiserte sine studier om dette i 1936: Jeg har skrevet litt om dette i Amatørradio i 2002 også.

Merk at det brukes to måter for å angi morsehastighet, tegn pr minutt og ord pr minutt. Det regnes alltid med 5 tegn eller bokstaver pr ord og ordene 'PARIS' eller 'MORSE'  inneholder akkurat 50 enheter (prikk = 1, strek = 3, mellomrom = 3, og ordmellomrom = 7 enheter). De regnes som standard ord og har akkurat den lengden som skal til for at dette skal gå opp. Altså er 25 tpm = 5 opm, 60 tpm = 12 opm og 100 tpm = 20 opm..

Ut fra dette får man også at lengden av en prikk blir t=(60/50)/opm = 1.2/opm. 12 ord pr minutt har altså en prikk av lengde 100 ms, og 20 opm 60 ms.

18 Feb 2009

LA3ZA, Sverre Holm